Algemene voorwaarden

Begripsbepalingen

Parking Travel Amsterdam: Het bedrijf dat het voertuig van de reizigers die op Schiphol Airport en Cruise Terminal Amsterdam gebruik maken, in ontvangst neemt, parkeert en aflevert en is gevestigd in Lijnden.

Reiziger: Natuurlijk persoon welke telefonisch of via de website een reservering heeft geplaatst voor de valet parkeerservice van PTA Parking.

Parkeerperiode: De periode waarin het voertuig van reiziger wordt geparkeerd. Dit is de bij het boeken opgegeven periode gelegen tussen de ingangsdatum (inclusief deze datum) en de einddatum (inclusief deze datum) van het parkeren.

Artikel 1: Reservering

1.1. Reserveren: Reiziger kan door het maken van een boeking waarin aankomst- en retourtijden dienen te worden aangegeven, een valet parkeerservice reserveren.

1.2. Non acceptatie: PTA Parking heeft het recht om zonder opgaaf van reden reserveringen niet te accepteren.

Artikel 2: Parkeren en retourneren

2.1. Parkeren: Bij aankomst dienen de autosleutels te worden afgegeven aan PTA Parking.

2.2. Retourneren: De reiziger dient PTA Parking op het daarvoor bestemde telefoonnummer te bellen bij terugkomst. Het voertuig en de sleutels worden aan reiziger geretourneerd na het tonen van een kopie van de parkeerovereenkomst en geldige legitimatie die aantoont dat de parkeerovereenkomst door reiziger is aangegaan. PTA Parking behoudt zich het recht voor het voertuig van reiziger niet af te geven, indien bovenstaande documenten niet kunnen worden overlegd. Dit ter voorkoming, dat het voertuig wordt meegegeven aan een oneigen persoon. PTA Parking heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van Reiziger zoveel als mogelijk bij terugkomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat PTA Parking bij terugkomst op de klant dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. Bij eventuele gevolgschade kan PTA Parking hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

2.3. Vertraging: De in de reservering vermelde vluchtnummer, tenzij niet vooraf bekend, is bepalend voor het gereed zetten van het voertuig bij terugkomst. PTA Parking heeft een inspanningsverplichting om het voertuig van Reiziger zoveel als mogelijk bij aankomst gereed te zetten, echter het kan voorkomen dat reiziger bij terugkomst op het voertuig dient te wachten door onvoorziene omstandigheden. PTA Parking kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. De reiziger is verplicht te melden wanneer er met een andere dan in de reservering gemelde vlucht, retour gereisd wordt.

Artikel 3: Reserveren, betalen en annuleren

3.1. Reserveren: Reiziger heeft de mogelijkheid tot 1 uur voor aanvang van de parkeerperiode, een boeking voor de parkeerfaciliteit te maken. Boekingen binnen 1 uur voor de aanvang van de parkeerperiode, kunnen uitsluitend na telefonisch overleg worden gemaakt.

3.2. Betalen: Reiziger kan contant of pinnen bij het afleveren van zijn voertuig op locatie.

3.3. Annuleren: Reiziger kan de boeking tot 24 uur voor vertrek kosteloos annuleren. Bij annuleringen na 24 uur voor vertrek of het niet komen opdagen van reiziger, wordt een vast bedrag van €30,00 in rekening gebracht.

Artikel 4: Verplichtingen en bevoegdheden reiziger

4.1. Reiziger dient er voor te zorgen dat alle apparatuur (elektronica) is uitgeschakeld. PTA Parking zal slechts gebruik maken van de elektronica die nodig is voor het verrijden van het voertuig (o.a. verlichting, spiegelbediening, stoel). Indien het voertuig van de reiziger niet start, zal PTA Parking geen actie ondernemen om het voertuig te starten, tenzij de reiziger dit wenst. Het risico ligt dan bij de reiziger die Valet Parking opdracht heeft gegeven.

4.2. Reiziger zorgt ervoor dat er geen waardevolle spullen in de auto worden achtergelaten.

4.3. Reiziger zorgt ervoor, dat het voertuig tijdens de boekingsperiode, afdoende verzekerd is.

Artikel 5: Verplichtingen en bevoegdheden van PTA Parking

5.1. PTA Parking is verplicht en bevoegd de auto van reiziger te verplaatsen van en naar het parkeerterrein van PTA Parking en te parkeren.

5.2. PTA Parking is verplicht aan de reiziger op diens verzoek zijn rijbewijs en legitimatie te tonen.

5.3. PTA Parking is verplicht zorgvuldig om te gaan met de persoonlijke gegevens verkregen in verband met de reservering of anderzijds conform de Wet Persoonsregistratie.

5.4. Bij het in ontvangst nemen van de auto zal de huidige staat van de auto visueel worden vastgesteld. Eventuele schades worden genoteerd op het daarvoor bestemde formulier.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1. Voor directe dan wel indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letsel, gederfde winst en / of milieuschade, veroorzaakt aan (goederen van) de klant of aan derden, door een aantoonbare niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de werkzaamheden van PTA Parking, is PTA Parking slechts aansprakelijk indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

6.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel dient een casco verzekerde klant voorrang te geven aan en gebruik te maken van haar casco verzekering indien deze mogelijkheid open staat.

6.3. Onverminderd het bepaalde in artikel in lid 1 en lid 2 van dit artikel is PTA Parking niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan het voertuig tijdens de dienstverlening, voor verlies of vermindering van no-claim korting en/of voor vermindering van bonusmalus korting op de autoverzekering van de klant.

6.4. Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel sluit PTA Parking aansprakelijkheid uit ter zake van schade door diefstal, verduistering of inbraak voor, tijdens of na de parkeerperiode.

6.5. De klant vrijwaart PTA Parking tegen alle aanspraken van derden voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door PTA Parking verrichte werkzaamheden.

6.6. Aan het gedeelte van het contract dat is bestemd voor optekening van aanwezige schades bij aanname van het voertuig – aankomst – kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 7. Privacybeleid

7.1. Dit privacyreglement is van toepassing op alle activiteiten van PTA Parking. Door gebruik te maken van de diensten die PTA Parking u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen.

PTA Parking gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van haar klanten. Als u een reservering plaatst, hebben wij uw naam, e-mailadres, woonadres, autogegevens, reisgegevens en betaalgegevens nodig om uw reservering uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Alle gegevens die u bij het aanmaken van uw account of op andere momenten bekend heeft gemaakt worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van optimale dienstverlening door PTA Parking.

Uw gegevens worden niet verkocht aan derden. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan PTA Parking hiertoe overgaan. Voor het aanpassen en of annuleren van een boeking kunt u contact opnemen met info@ptaparking.nl. Dit geldt tevens voor het verwijderen van persoonlijke gegevens.

Deze Privacy Policy is effectief vanaf 1 oktober 2012. PTA Parking behoudt zich het recht voor te allen tijde veranderingen in dit reglement aan te brengen. Elk gewijzigd reglement zal alleen van toepassing zijn op persoonlijke informatie verkregen na de publicatiedatum van het gewijzigde reglement. Bezoekers aan de site zijn zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de juiste versie van het privacyreglement.

Artikel 8. Toepasselijk recht en forumkeuze

8.1. Op alle rechtsverhoudingen tussen PTA Parking en de reiziger is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit, dan wel verband houden met de rechtsverhouding tussen partijen, waar deze algemene voorwaarden op van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarbinnen PTA Parking is gevestigd, tenzij bepalingen van dwingend recht anders voorschrijven.

8.2. Wijzigingen in de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.

“Extra diensten: compensatiecheck
Pta Parking tracht haar klanten zoveel mogelijk te ontzorgen. In dit kader biedt Pta Parking  naast parkeergelegenheid en/of valet parking ook aanvullende diensten aan die betrekking hebben op een verbetering van het gehele reistraject van haar klanten gedurende de periode dat zij van de diensten van Pta Parking gebruik hebben gemaakt. Een van deze extra diensten is het kosteloos controleren of reizigers in aanmerking komen
voor compensatievergoeding van een luchtvaartmaatschappij, indien er sprake is geweest van vertraging, annulering of overboeking (zoals geregeld in (luchtvaart) Verordening (EG) Nr. 261/2004 of soortgelijke regelgeving). Pta Parking tracht zo kort mogelijk nadat een dergelijke gebeurtenis is opgetreden, haar klanten daarover te infomeren. Pta Parking maakt voor de uitvoering van deze extra dienst gebruik van een in reisrecht
gespecialiseerde partij, namelijk Claimingo B.V. te Utrecht. Als uit de gegevens van Pta Parking blijkt dat haar klanten in aanmerking komen voor compensatievergoeding, dan zal Pta Parking haar klanten vervolgens doorverwijzen naar Claimingo. Claimingo zal op verzoek van Pta Parking telefonisch (dan wel schriftelijk) contact zoeken met klanten
die in aanmerking komen voor compensatievergoeding.

“Hoe gaat Pta Parking met uw persoonsgegevens om?
Pta Parking verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. Pta Parking verwerkt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is voor het uitvoeren van een (met u te sluiten) overeenkomst. Pta Parking  verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en niet langer dan noodzakelijk bewaard voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Soms schakelen wij derden in die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt, bijvoorbeeld voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst of voor promotie- en marketingdoeleinden.
Onderdeel van de dienstverlening van Pta Parking is het kosteloos controleren of u in aanmerking komt voor compensatievergoeding in geval van vertraging, annulering of overboeking van uw vlucht (zoals geregeld in (luchtvaart) Verordening (EG) Nr. 261/2004 of soortgelijke regelgeving). Indien Pta Parking heeft vastgesteld dat een recht op compensatie bestaat, schakelt Pta Parking Claimingo B.V. in voor de feitelijke uitvoering van deze extra dienstverlening. PtaParking heeft een verwerkingsovereenkomst gesloten met Claimingo B.V. Dit betekent dat Claimingo, als verwerker van persoonsgegevens in opdracht van Pta Parking, passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert.